Loading...

Author Archives: iaxhofficer

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΛΗΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

Στην Περιφέρεια Αττικής

=======================================================================================

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας αποστείλουμε την παρούσα προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι στην Βουλιαγμένη Αττικής (οδός Ηλέκτρας, Άδμητου κτλ) εκτελούνται εργασίες τοποθετήσεως αγωγών διελεύσεως φυσικού αερίου, όπου προκειμένου να γίνει η τοποθέτηση αυτών έχει συντελεστεί εκσκαφή του οδοστρώματος.

Όπως άριστα γνωρίζετε, στα πλαίσια κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου αγωγών οβρίων υδάτων, προ το πολύ διετίας, επιστρώθηκε νέα άσφαλτος στους εν λόγω δρόμους, με αποτέλεσμα η εκσκαφή τους τώρα, να κρίνεται αδικαιολόγητη από πλευράς μας, αποδεικνύοντας ότι ο Δήμος δεν λειτουργεί οργανωμένα και δεν συντονίζεται με τους λοιπούς φορείς και εταιρείες.

Φαντάζει, τουλάχιστον, αυτονόητο ότι ένας Δήμος, όταν έχει προγραμματίσει να προβεί στην ασφαλτόστρωση δρόμων, να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τους λοιπούς φορείς, εταιρείες, οργανισμούς κλπ, ούτως ώστε να μην συντελούνται εργασίες εκσκαφής και τοποθετήσεως π.χ. αγωγών φυσικού αερίου, οπτικών ινών κλπ, κατόπιν ασφαλτωστρώσεως των δρόμων.

Είναι αδιανόητο να επιτρέπει ο Δήμος την διενέργεια των εν λόγω εργασιών, σε αυτούς τους δρόμους, όταν γνωρίζει ότι οι εργασίες ασφαλτωστρώσεως είναι αρκετά δαπανηρές και η όποια μεταγενέστερη επέμβαση στην άσφαλτο, είτε εκσκαφής, είτε τομής, είτε οιασδήποτε άλλης επεμβάσεως, η οποία καταστρέφει την ομοιογένεια και το ενιαίο της αφάλτου, οδηγούν με βεβαιότητα στην σταδιακή φθορά, ρηγμάτωση, αποκόλληση και αποξήλωση τμημάτων, καθίζηση του εδάφους, τα οποία καταλήγουν στην ανάγκη επιδιορθώσεως, στην δημιουργία εξογκωμάτων και εν τέλει στην εκ νέου ασφαλτόστρωση.

Επειδή οι εταιρείες που προβαίνουν στην επικάλυψη των τομών ή εκσκαφών με άσφαλτο, δεν επιστρώνουν εκ νέου την άσφαλτο σε ολόκληρο τον δρόμο, προκειμένου να αντικαθίσταται το ενιαίο του οδοστρώματος.

Επειδή οι εταιρείες που προβαίνουν στην επικάλυψη των τομών ή εκσκαφών με άσφαλτο, δεν τοποθετούν τις σωληνώσεις, οπτικές ίνες κλπ στο κατάλληλο βάθος, ώστε να τοποθετείται η άσφαλτος κατά τον προβλεπόμενο τρόπο.

Επειδή οι ως άνω ενέργειες ζημιώνουν τους δημότες και τους εν γένει πολίτες και είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.

Επειδή είναι απαράδεκτο να εκτελούνται κρατικά έργα, δήθεν για το δημόσιο συμφέρον, και ουδείς εκ των κρατικών υπαλλήλων να σχεδιάζει, φροντίζει και διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση αυτών.

Επειδή κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά σας περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.

Επειδή κατ’ άρθρο 76 παρ1 περίπτωση γ΄ κ αι δ΄ του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμοδιότητας και την ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσματική χρήση και η ισόρροπη κατανομή τους καθώς επίσης και την ανάγκη να οργανώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ για τα ανωτέρω και σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως αφού λάβετε υπόψιν σας την παρούσα επιστολή – διαμαρτυρία – κλήση μας, όπως μας γνωστοποιήσετε :

α΄) για ποιο λόγο δεν υπήρξε, αν δε υπήρξε, προγενέστερη επικοινωνία, με τον φορέα που προέβη στην τοποθέτηση των αγωγών φυσικού αερίου ώστε να ακολουθηθεί ένα σωστό και αποτελεσματικό πρόγραμμα ασφαλτωστρώσεως του δρόμου,

β΄ ) ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των συντελούμενων εργασιών, της ορθής διενέργειας αυτών, καθώς και της ορθής και τεχνικά άρτιας αποκαταστήσεως της ασφάλτου,

γ΄) ποιος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και επισκευή της ασφάλτου, κατόπιν των ανωτέρω εργασιών και

δ΄) εάν προβλέπεται η λήψη αδείας, καθώς και η ενημέρωση του Δήμου, προ της εκτελέσεως τέτοιου είδους εργασιών και εάν προβλέπεται και παρέχεται πχ κάποια χρονική εγγύηση ή κάποια ποινική ρήτρα σε βάρος των εν λόγω εταιρειών, στην περίπτωση κακής εκτελέσεως των εργασιών αποκαταστάσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2024

Ο πρόεδρος του σωματείου

Κυπριωτάκης Εδουάρδος