Loading...

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Όροι και Προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτήν πληροφοριών

Το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, το οποίο εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατασκεύασε και λειτουργεί την παρούσα ηλεκτρονική ιστοσελίδα, προκειμένου μεταξύ άλλων να προωθήσει τις θέσεις, τον σκοπό, το όραμα και τις δράσεις αυτού και να ενημερώσει τους πολίτες για όσα ζητήματα άπτονται του σκοπού του.

Ο επισκέπτης της παρούσας διαδικτυακής ιστοσελίδας, οφείλει να μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις, προτού γίνει χρήστης αυτής και δεσμευτεί από το περιεχόμενο του παρόντος.

Ο επισκέπτης κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, οπότε από επισκέπτης μετατρέπεται σε χρήστης, αναγνωρίζει ρητά ότι δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος, σε περίπτωση δε διαφωνίας του, οφείλει να εγκαταλείψει την ιστοσελίδα και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση της.

Το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση το περιεχόμενο του παρόντος, το οποίο θα αναρτάται επικαιροποιημένο στην παρούσα ιστοσελίδα με νέα κάθε φορά ημερομηνία, ο δε επισκέπτης/χρήστης είναι υποχρεωμένος να το διαβάζει και μελετάει, καθώς θα τον δεσμεύει, αφού η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.

Χρήστες της ιστοσελίδος

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα δικαιοπραξίας και επιθυμούν να ενημερωθούν και γίνουν ενεργοί Πολίτες.

Χρήση της πλατφόρμας

Προκειμένου ο επισκέπτης να γίνει χρήστης της ιστοσελίδας και αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής, πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσμο (link) που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα www.iaxh.gr με τίτλο “Σύνδεση”, να επιλέξει την εγγραφή του και να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής. Μετά την εγγραφή του, ο χρήστης θα δύναται να εισέλθει στον χώρο των μελών της ιστοσελίδας μας, μόνον κατόπιν εγκρίσεως της αιτήσεώς του, από το σωματείο.

Ευθύνη χρηστών

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσεως.

Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα της παρούσας ιστοσελίδας, όπως ο νόμος ορίζει και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, αναγνωρίζοντας ότι οφείλει να αποζημιώσει πλήρως το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί, λόγω παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, χρήση της ιστοσελίδας ή των δεδομένων και πληροφοριών αυτής.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκλειστική χρήση των μοναδικών στοιχείων (όνομα χρήστη και κωδικού) προσβάσεως αυτού στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ασφαλή φύλαξη αυτών, αποδεχόμενος ρητά ότι οιαδήποτε ενέργεια εκτελεσθεί μέσω του λογαριασμού του, τον βαρύνει και τον δεσμεύει.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας απαγορεύεται :

α’) να μεταδίδει, προωθεί, δημοσιοποιεί, μοιράζεται, αποστέλλει, γνωστοποιεί κλπ με καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα προσβάσεως-γνώσεως αυτού,

β’) να αντιγράφει, χρησιμοποιεί, προωθεί, διαφημίζει, δημοσιεύει και καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τα δικαιώματα του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, τα οποία πηγάζουν από το σήμα της, την επωνυμία της, τα εμπορικά μυστικά της, την διανοητική ιδιοκτησία της κλπ,

γ’) να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο αυτής με οποιονδήποτε τρόπο ή σκοπό, ο οποίος είναι έκνομος ή δεν συνάδει με τους όρους του παρόντος,

δ’) να ζημιώνει με οποιονδήποτε τρόπο την φήμη του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” ή τρίτων, τα στοιχεία των οποίων βρίσκονται εντός της βάσεως δεδομένων της ιστοσελίδας,

ε’) να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” ,

στ’) να εμποδίζει οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υπηρεσία, στεγάζεται στην ιστοσελίδα του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” ,

ζ’) να παρακάμπτει τον έλεγχο της ταυτότητάς του ή να χρησιμοποιεί άλλους έκνομους τρόπους προσβάσεως σε αυτήν,

η’) να προβαίνει σε ενέργειες που δύνανται να προκαλέσουν οιαδήποτε βλάβη στο σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” και τους χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας και

θ’) να συκοφαντεί, εξυβρίζει, δυσφημίζει και προσβάλει οιονδήποτε, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και των εργαλείων που αυτή προσφέρει.

Ευθύνη του Σωματείου

Το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” ουδεμία ευθύνη φέρει για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν, όταν ο χρήστης επιχειρεί να εισέλθει στην ιστοσελίδα ή και κατά την διάρκεια χρήσης αυτής, λόγω ασυμβατότητας του περιηγητή του ή του εξοπλισμού του ή οιουδήποτε άλλου παράγοντα, για τον οποίο δεν ευθύνεται το σωματείο.

Το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα αρχεία που τυχόν μεταφορτώσει ο χρήστης, δεν έχουν προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό, δεν έχουν μολυνθεί ή δεν εμπεριέχουν επιβλαβή στοιχεία.

Το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και συνεπώς δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών ή τη μη λειτουργία αυτής.

Το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε αφ’ ενός οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και διαθεσιμότητα, αφ’ ετέρου η λειτουργία της ιστοσελίδας να είναι συνεχής.

Το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” ουδεμία ευθύνη φέρει για την τυχόν πρόκληση οιασδήποτε ζημίας στους χρήστες της ιστοσελίδας, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχει προκληθεί από την χρήση λανθασμένων καταχωρήσεων ηλεκτρονικών δεδομένων, από μη επικαιροποιημένες πληροφορίες, από την χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και συμβουλών, καθώς και από την αδυναμία προσβάσεως και χρήσεως της ιστοσελίδας.

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, δεν υποκαθιστά τις νομικές συμβουλές που παρέχουν οι δικηγόροι, δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση αυτών και ο εκάστοτε χρήστης των πληροφοριών της ιστοσελίδας, οφείλει να συμβουλεύεται δικηγόρο πρό της χρήσεως αυτών.

Εγγραφή μελών

Ο επισκέπτης και ο χρήστης της ιστοσελίδας έχει δυνατότητα, μέσω αυτής, να γίνει μέλος του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, κατόπιν συμπληρώσεως του ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου και αφού πρώτα αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο του καταστατικού του σωματείου, όσα ορίζονται στην ιστοσελίδα αυτού και όλα όσα ορίζονται στο παρόν.

Μεταφόρτωση αρχείων

Ο χρήστης της ιστοσελίδας έχει δυνατότητα να μεταφορτώνει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, από παραβάσεις τις οποίες εντοπίζει στην καθημερινότητά του, να τις εντάσει στις υφιστάμενες κατηγορίες ανομίας και να περιγραφεί την ανομία που απεικονίζεται.

Ο εκάστοτε χρήστης είναι υπεύθυνος για τα αρχεία που μεταφορτώνει, για την αφαίρεση των προσωπικών δεδομένων, που τυχόν υπάρχουν σε αυτά (π.χ. αριθμοί πινακίδων οχημάτων, προσώπων κλπ), την μη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, στην περίπτωση που χρησιμοποιεί αρχεία τρίτων και για το περιεχόμενο της περιγραφής του.

Τονίζεται ότι ο εκάστος χρήστης και όχι το σωματείο, ευθύνεται για τυχόν προσβλητικές, συκοφαντικές και ανακριβείς περιγραφές, καθώς και για την επανόρθωση οιασδήποτε τυχόν ζημίας, προκληθεί σε τρίτους από τις δημοσιεύσεις αυτές.

Το σωματείο “ΙΑΧΗ του Πολίτη” δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τις αναρτήσεις και εγγραφές (σχόλια) των μελών του.

Οιοσδήποτε τυχόν διαπιστώσει ότι κάποια ανάρτηση ή περιγραφή ή σχόλιο τον προσβάλει, δύναται να επικοινωνήσει με το σωματείο “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, ούτως ώστε το περιστατικό να ελεγχθεί και σε περίπτωση παραβάσεως, η ανάρτηση ή σχόλιο να αφαιρεθεί.

Αναρτήσεις νόμων

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μας έχει πρόσβαση σε διάφορους νόμους που άπτονται του σκοπού του σωματείου μας, τμήμα δε αυτών θα είναι γραμμένο σε απλά ελληνικά. Το σωματείο “ΙΑΧΗ του Πολίτη” δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη ερμηνεία, αναγραφή, περιγραφή ή παλαιότητα των νόμων αυτών, καθώς και για τυχόν ελλείψεις.

Διακοπή Υπηρεσιών

Το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες και πληροφορίες της, εάν διαπιστώσει ότι ο χρήστης καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβεί τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.

Προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο της υποχρεώσεως διαφυλάξεως και προστασίας των πληροφοριών των χρηστών της, το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή συνεργασίας με το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”.

Το σωματείο με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους ή εφόσον οι διατάξεις του νόμου επιτρέπουν τη συλλογή, επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, ο χρήστης καλείται να ανατρέξει στον αντίστοιχο σύνδεσμο περί της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα (ενδεικτικά: κείμενα, φωτογραφίες, δεδομένα, ονόματα, σήματα, υποδείγματα, συμβουλές κλπ), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί την διανοητική ιδιοκτησία (πνευματική και εμπορική) του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη” και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποιήσεως, αντιγραφής, εμπορίου, αναπαραγωγής, αναμεταδώσεως, διανομής, δημοσιεύσεως, γνωστοποιήσεως ή εμπορικής εκμεταλλεύσεως. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθηκεύσεως ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε τυχόν διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με την ιστοσελίδα, την χρήση αυτής, το περιεχόμενο αυτής ή τυχόν προκληθείσας βλάβης εξ’ αυτής, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, υπόκεινται δε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων των Αθηνών.