Loading...

Blog

επιστολή σε αστυνομικούς

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

(οι οποίοι εκτελούν υπηρεσία επί της οδού Ηρώδου Αττικού)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ-ΚΛΗΣΕΩΣ

Του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

=======================================================================

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Αναγκαζόμεθα να σας παραδώσουμε την παρούσα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις αδυναμίες που βιώνει ο Κρατικός Οργανισμός, τμήμα του οποίου συγκροτείτε, να σας καλέσουμε δε να επαναφέρετε τους εαυτούς σας εις την ορθήν θέσιν, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ανωμαλία του παρελθόντος και μέχρι σήμερα παρόντος.

Γνωρίζετε άριστα, ότι η κοινωνία μας και ο Κρατικός Οργανισμός έχει υποστή μίαν διάβρωσιν και εκφύλισις, η οποία ευρίσκεται εις όλες τις τάξεις και επίπεδα, είναι δε βαρείαι αι ευθύναι τας οποίας έχομεν ημείς και υμείς. 

Οφείλομεν, ειδικά δε υμείς, εν όψει της ευθύνης έναντι του Ελληνικού λαού και του καθήκοντός σας, να αποκαταστήσουμε την τάξιν, να γίνουμε δραστηριώτεροι και αποφασιστικώτεροι, να στοχεύσουμε δε στην αποβολή της αισχρούς συναλλαγής, εξυπηρετήσεως, αδιαφορίας, αδρανείας, ανηθικότητος, αναρχίας και εκνομίας και να αποκατασταθή η ηθική τάξις.

Χρειάζεται προσπάθεια εξ’ όλων των πλευρών, ειδικά δε υμών, καθ’ ότι είστε ο σκελετός του έθνους, υπό την έννοια ότι άπαντες οι ορθώς και λογικώς σκεπτόμενοι πολίτες, σπεύδουν να αναζητήσουν την προστασία τους σε εσάς.

Επιτελείτε ως λειτουργοί της κοινωνίας και οφείλετε να διασφαλίζετε την εικόνα υμών, την θέση υμών και το επίπεδο υμών, να εμπνέετε δε εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες, αναζητώντας την Δικαιοσύνη.

Υπάρχει ανάγκη να αλλάξωμεν νοοτροπίαν, άπαντες δε να κατανοήσουμε ότι πέραν των δικαιωμάτων έχομεν και υποχρεώσεις.

Για να μην κουράζουμε υμάς, αναφέρουμε σε υμάς ότι για τα καθημερινά τεκταινόμενα, επί της οδού Ηρώδου Αττικού, ήτοι μεταξύ άλλων της παραβάσεως διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της παραβάσεως των διατάξεων του Π.Δ. 538/1989, της παραβάσεως του Π.Δ. 254/2004 και του άρθρου 11 του νόμου 4249/2014, έχουν ενημερωθεί πολλάκις και εγγράφως οι αρμόδιες Αρχές, ως και το αρμόδιο Υπουργείο, δίχως όμως οι παραβάσεις αυτές να έχουν εξαλειφθεί.

Δίχως να γνωρίζουμε εάν οι ανώτεροι υμών, έχουν ενημερώσει υμάς δια τις προαναφερθείσες γνωστοποιήσεις ημών και δίχως να επιθυμούμε ή να αναζητούμε την τιμωρία υμών, σας παραδίδουμε την παρούσα, προκειμένου να γνωρίσουμε σε υμάς τις ενέργειες ημών και να διαφυλάξουμε υμάς από την οιανδήποτε τυχόν επιβολή κυρώσεων.

Διότι ως γνωρίζετε καλύτερα από ημάς, εάν δεν ενεργείτε σύμφωνα με τον νόμο, παραβαίνετε δε τα καθήκοντά σας, έστω και κατ’ εντολήν των ανωτέρω σας, εάν δεν υπάρχουν οι εντολές αυτές εγγράφως ή εάν εσείς δεν έχετε γνωστοποιήσει εγγράφως τις έκνομες εντολές ή εάν δεν εμφανιστούν συνάδελφοι να υποστηρίξουν υμάς, υπό τον φόβο της δυσμενούς μεταθέσεως και λοιπών προβλημάτων στην υπηρεσία, ο πέλεκυς θα πέσει σε υμάς.

Στόχος ημών δεν είναι η δημιουργία αντιπαλότητας με τα όργανα της τάξεως, ούτε και η τιμωρία αυτών, αλλά η τήρηση και εφαρμογή του νόμου, έως ότου η πατρίδα μας ανέλθη στο βάθρο που της αξίζει, η δε κοινωνία ημών αποκτήσει την παιδεία και γνώση που χρειάζεται. 

Η παρούσα επιστολή, αποτελεί την τελευταία προσπάθεια ημών, η οποία αποτελεί και ηθική υποχρέωσις, να γνωστοποιηθεί επισήμως και σε υμάς η ανωτέρω διαπίστωσις, ούτως ώστε άνευ περαιτέρω ενεργειών από μέρους ημών, αποκατασταθεί η τάξις.

Σας καλούμε δι υστάτην φοράν εντόνως, όπως πράξετε ως οφείλετε, γνωστοποιήσετε δε το περιεχόμενο της παρούσας, σε άπαντες τους συναδέλφους σας, οι οποίοι εκτελούν υπηρεσία στην εν λόγω οδό, προκειμένου άπαντες να γνωρίζουν αφ’ ενός την θέσιν ημών, αφ’ ετέρου τις συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών των, καθ’ ότι εάν δεν αποκατασταθεί η τάξις, εντός μίας εβδομάδος, θα αναγκαστούμε να υποβάλλουμε μηνυτήρια αναφορά, παραθέτοντας ακράδαντα αποδεικτικά στοιχεία, μέρος των οποίων μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα ημών, στην διεύθυνση www.iaxh.gr.

Η παρούσα επιστολή δεν αποτελεί απειλή ούτε απόπειρα εκφοβισμού οιουδήποτε από υμάς, αλλά αντιθέτως αποσκοπεί στο να προστατέψει υμάς και να αποκαταστήσει την εικόνα υμών στην κοινωνία.

Σας ευχόμεθα καλή δύναμη, καλό Πάσχα και υγεία, αποβλέπουμε δε στην κατανόηση ημών και την απρόσκοπτη αποκατάσταση της τάξεως.

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Ο πρόεδρος του σωματείου