Loading...

Blog

ΔΕΔΔΗΕ κλπ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΛΗΣΗ

Του Σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

ΠΡΟΣ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Περραιβού, αριθμός 20 και Καλλιρροής 5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

Στον Δήμο Αθηναίων ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς, αριθμός 63, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

=================================================================================================================

 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας αποστέλουμε την παρούσα προκειμένου, αφ’ ενός να σας εφιστήσουμε την προσοχή για πληθώρα κακοτεχνιών επί των πεζοδρομίων επί της οδού Λυκαβηττού στην Αθήνα (στην συμβολή αυτής με την οδό Ακαδημίας), οι οποίες δημιουργήθηκαν από τους προστηθέντες στην εταιρεία σας υπαλλήλους, οι οποίοι εκτελούν εργασίες αποκαταστάσεως των πεζοδρομίων, κατόπιν εκσκαφής αυτών από την εταιρεία σας, αφ’ ετέρου να διαμαρτυρηθούμε για τον τρόπο που αποκαθιστά τόσο η εταιρεία σας, όσο και άλλες, τα πεζοδρόμια, κατόπιν εκσκαφής ή εκτελέσεως εργασιών σε αυτά.

Γνωρίζετε άριστα ή οφείλετε να γνωρίζετε, πως κάθε εργασία που λαμβάνει χώρα, ιδιατέρως, σε δημόσια περιουσία, πρέπει να εκτελείται πλήρως, άρτια και εντέχνως, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, από εξειδικευμένο προσωπικό, από προϊόντα κατάλληλης-συμφωνηθείσας ποιότητας και αξίας και σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Γνωρίζετε επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/1989 τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής ή επισκευής αυτών.

Ως εκ τούτου, εικόνες σαν τις κάτωθι, όπου κατά την άποψή μας στερείται η άρτια τεχνική εκτέλεση των εργασιών και η απαιτούμενη αισθητική, δεν είναι αποδεκτές :

1. Οι πλάκες πεζοδρομείου όφειλαν να περιβάλλουν τα εκάστοτε φρεάτια και όχι να περιβάλλονται με τσιμέντο ή κόλλα ή οτιδήποτε άλλο. Η κάτωθι εικόνα είναι απαράδεκτη.

2. Οι πλάκες τυφλών όφειλαν να είναι κομμένες κατάλληλα, ήτοι σχηματίζοντας εσωτερικό δόντι, ούτως ώστε να μην συμπληρώνεται η διαφορά με τσιμένο ή κόλλα ή οτιδήποτε άλλο. Η κάτωθι εικόνα είναι απαράδεκτη.

 3. Η τοποθέτηση των μαρμάρων και εκάστοτε πλακών πρέπει να γίνεται ευθύγραμμα και στο ίδιο επίπεδο και όχι να σχηματίζεται δόντι, μεταξύ των δύο μαρμάρων, ως εν προκειμένω.

4. Η τοποθέτηση των στυλών στηρίξεως των πινακίδων, καθώς και η τοποθέτηση των διαχωριστικών κολωνακίων, πρέπει να γίνεται με την χρήση ποτηροτρύπανου ή κατάλληλης κοπής των πλακών πεζοδρομείου, ώστε να μην συμπληρώνεται το όποιο κενό με τσιμέντο ή κόλλα ή οτιδήποτε άλλο. Η κάτωθι εικόνα είναι απαράδεκτη.

5. Οι πλάκες πεζοδρομείου όφειλαν να περιβάλλουν τα εκάστοτε φρεάτια και όχι να περιβάλλονται με τσιμέντο ή κόλλα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε να συμπληρώνονται τα κενά με μικρά κομμάτια πλακών.

 

6. Οι πλάκες πεζοδρομείου όφειλαν να εκτείνονται σε όλο το μήκος και πλάτος του πεζοδρομείου και όχι τα κενά να συμπληρώνονται με τσιμέντο ή κόλλα ή οτιδήποτε άλλο. Η κάτωθι εικόνα είναι απαράδεκτη.

 

Επειδή η εταιρεία σας έχει υποχρέωση να εκτελέσει ορθά τις εργασίες αποκαταστάσεως και να παραδώσει το εν λόγω πεζοδρόμιο σε άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και άρτια εκτελεσμένο.

Επειδή η εταιρεία σας ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των προστηθέντων υπαλλήλων σας.

Επειδή προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες από τον οιονδήποτε σε πεζοδρόμια, η εταιρεία σας έλαβε ή όφειλε να έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή του Δήμου, να έχει δε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επειδή συνακόλουθα, κατόπιν εκδόσεως της απαραίτητης αδείας, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οφείλει να ελέγξει για την ορθή εκτέλεση των εργασιών.

Επειδή ο Δήμος Αθηναίων τόσο κατ’ άρθρο 24 παραγ.2.3 της Υ.Α. 3046/1989, όσο και κατ’ άρθρο 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ., έχει ευθύνη αποκαταστάσεως των πεζοδρομίων.

Επειδή κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.

Επειδή κατ’ άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/1989 οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων, δύνανται να κληθούν να πληρώσουν για την αποκατάσταση του πεζοδρομείου και ως εκ τούτου έχουν κάθε λόγο να αναζητήσουν την ορθή εκτέλεση του έργου.

Επειδή σε κάθε περίπτωση το σωματείο μας θα εξαντλήσει όλα τα δικαιώματα που έχει, για την  ορθή αποκατάσταση του πεζοδρομίου και την απόδοση των ευθυνών όπου τυχόν υπάρχουν.

Επειδή πέραν της ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου, ζημιώνεται η αισθητική της πόλεώς μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως άμεσα 

α’) σπεύσετε και ενεργήσετε τα δέοντα για την αποκατάσταση του συνόλου των κακοτεχνιών, μεταξύ των οποίων είναι οι ανωτέρω περιγραφείσες, 

β’) φροντίσετε για την άρτια εκτέλεση των λοιπών εργασιών στα εν λόγω πεζοδρόμια και

γ’) εφ’ εξής φροντίσετε οι εργασίες που εκτελείτε, να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, από εξειδικευμένο προσωπικό, από προϊόντα κατάλληλης-συμφωνηθείσας ποιότητας και αξίας και σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες προδιαγραφές.

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

Ο πρόεδρος του σωματείου

Εδουάρδος Κυπριωτάκης