Loading...

Blog

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΛΗΣΗ

Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και προσωρινά επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iaxhtoupolith@mail.com.

================================================================================

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Όπως άριστα γνωρίζετε, κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά σας περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος υποχρεούται μεταξύ άλλων α) να δίνει άδεια (όπου απαιτείται) σε όσους εκτελούν εργασίες στις υποδομές του Δήμου, β) να ελέγχει όσους εκτελούν τις εργασίες αυτές, γ) να μεριμνά και να διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών και δ) να εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή των πολιτών, καθ’ όλη την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών αυτών.

Παρά τις ανωτέρω υποχρεώσεις του Δήμου, εν προκειμένω στην Βούλα, είναι καθημερινή η εικόνα κακοτεχνιών, όπως π.χ. i) πρόχειρων επισκευών με τσιμέντο αντί πλακών ή ασφάλτου, ii) φθαρμένων, σπασμένων ή ελλειπόντων πλακών και μαρμάρων στα πεζοδρόμια, iii) προεξοχών ή εσοχών σε διάφορα τμήματα των πεζοδρομίων, iv) επικίνδυνων μετάλλων (βιδών ή άλλων βάσεων) που εξέχουν από τα πεζοδρόμια, προφανώς κατόπιν αφαιρέσεως των μέχρι πρότινος εκεί υπαρχόντων στηλών ή άλλων κατασκευών, v) ακάθαρτων και άνευ ορθής συντηρήσεως και επιμελείας συντριβανιών, vi) κομμένων σχοινιών και κολλητικών ταινιών στις στήλες φωτισμού (Λεωφόρος Βουλιαγμένης), προφανώς από σημαιόπανα (πανό) που είχαν αναρτηθεί προσωρινώς και vii) εθνικά μνημεία τα οποία δεν συντηρούνται (π.χ. μνημείο Ιμίων, μνημείο Ιωνίας).

Δυστυχώς, η πλειοψηφία των ανωτέρω εικόνων οφείλεται αποκλειστικά στις παραλείψεις των οργάνων του Δήμου, αφού είτε η εργασία των υπαλλήλων του Δήμου δεν ελέγχεται, είτε τα έργα των συνεργαζόμενων, με τον Δήμο, φορέων κλπ γίνονται αποδεκτά άνευ ελέγχου. 

Στην περίπτωση δε, που τα ανωτέρω οφείλονται σε εργασίες άλλων φορέων κλπ, οι οποίοι ενήργησαν άνευ γνώσεως του Δήμου, π.χ. καταστηματάρχες, επιχειρηματίες κλπ, ο Δήμος πάλι φέχει ευθύνη, εάν δεν έχει κινηθεί σε βάρος των φορέων αυτών, την στιγμή που διαπίστωσε την φθορά και την πλημμελή εκτέλεση εργασιών.

Τονίζεται ότι για ορισμένες κακοτεχνίες, ευθύνη φέρουν οι εταιρείες ύδρευσης ή παροχής ηλεκτρικής ενέργεις ή τηλεφωνίας ή διαδικτύου και τηλεόρασης, η δε ταυτότητα αυτών είναι γνωστή, αφού οι κακοτεχνίες συνήθως οδηγούν σε μεταλλικό κυτίο, ευρισκόμενο στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, της εκάστοτε εταιρείας.

Επειδή επιθυμούμε να συνδράμουμε το έργο σας και να σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε διαπιστώνουμε.

Επειδή δεν επιτρέπεται να υπάρχουν οι ως άνω περιγραφείσες κακοτεχνίες.

Επειδή ο Δήμος σας τόσο κατ’ άρθρο 24 παραγ.2.3 της Υ.Α. 3046/1989, όσο και κατ’ άρθρο 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ., έχει ευθύνη αποκαταστάσεως των ανωτέρω.

Επειδή σε κάθε περίπτωση κατ’ άρθρο 24 παράγ.2.4 της Υ.Α. 3046/1989, ο Δήμος δύναται να κατασκευάσει, ανακατασκευάσει ή επισκευάσει τα πεζοδρόμια, σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων, είτε των φορέων εκτελέσεως των έργων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως αφού λάβετε υπόψιν σας την παρούσα επιστολή – κλήση μας,

α’) προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών,

β’)  ενημερώσετε τα αρμόδια όργανά σας, για την ορθή και σύννομη άσκηση των καθηκόντων τους και

γ’) μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας, κατόπιν λήψεως της παρούσας.

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας και βελτίωση εκτελέσεως των καθηκόντων σας, σας ενημερώνουμε ότι μερικές φωτογραφίες των κακοτεχνιών, υπάρχουν στην ομάδα μας στο facebook (ΙΑΧΗ του Πολίτη).

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020

Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων 

            

Εδουάρδος Κυπριωτάκης