Loading...

Blog

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΛΗΣΗ

Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σε συνέχεια της από 7 Ιανουαρίου 2020 επιστολής – κλήσης μας για την περιοχή της Βούλας, επί της οποίας ουδέποτε λάβαμε απάντηση, κατά παράβαση του άρθρου 10 του Συντάγματος και του άρθρου 215 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, παραβάσεις οι οποίες συνιστούν το αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος, σας αποστέλουμε την παρούσα, αφ’ ενός να διαμαρτυρηθούμε για την ως άνω παράβασή σας και την παντελή απραξία σας, στα τεθέντα ζητήματα, αφ’ ετέρου προκειμένου να σας θέσουμε νέα ζητήματα τα οποία αφορούν την περιοχή της Βουλιαγμένης.

Το πρώτο και κυριότερο ζήτημα αφορά τις εργασίες αποξηλώσεως και αποκαταστάσεως των πεζοδρομίων επί της οδού Αλ. Παναγούλη, οι οποίες παρ’ ότι φαίνονται ολοκληρωθείσες στο ένα τμήμα του πεζοδρομίου, οι κακοτεχνίες, η χρήση τσιμέντου και η λανθασμένη τοποθέτηση πλακών και κρασπέδων είναι εμφανής.

Διερωτόμαστε ειλικρινώς, για το ποιος ελέγχει και επιβλέπει την καλή εκτέλεση των εργασιών και ποιος θα το παραλάβει.

Είναι απαράδεκτο να εκτελούνται κρατικά έργα, δήθεν για το δημόσιο συμφέρον, και ουδείς εκ των κρατικών υπαλλήλων να ελέγχει την ορθή εκτέλεση αυτών.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την απαράδεκτη και επικίνδυνη για τους κατοίκους αυτής, κατάσταση των πεζοδρομίων στους κεντρικούς οδούς της Βουλιαγμένης, όπως πχ. Δήμητρας, Θησέως, Αιόλου, Διός, Αγ. Παντελεήμονος, Ερμού, Ιάσωνος, Φανερωμένης, Πανδώρας, Ατλαντίδος, Αδμητού, Ηρακλέους, Άρεως κλπ, όπου παρατηρείται μεταξύ άλλων i) η ύπαρξη φθαρμένων, σπασμένων και ραγισμένων πλακών ή η απουσία τμημάτων αυτών ή η παντελής απουσία αυτών από τα πεζοδρόμια, ii) η τοποθέτηση στήλων σημάνσεως, σηματοδοτών, κολώνων, μεταλλικών ράβδων κλπ, σε εσοχές μεγαλύτερης διαμέτρου από την απαιτούμενη, η χρήση πλεονάζοντος τσιμέντου, προς αποκατάσταση των εσοχών αυτών και η μη τοποθέτηση, άνωθεν του τσιμέντου, πλακών πεζοδρομίου, iii) η αποξήλωση στηλών σημάνσεως ή κολώνων ή μεταλλικών ράβδων κλπ, με την μέθοδο της κοπής αυτών στην βάση ή κοντά στην βάση και της μη αποκαταστάσεως των τρυπημένων πλακών, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εξέχουν μεταλλικά τμήματα, iv) η πρόχειρη αποκατάσταση τμημάτων του πεζοδρομίου με την χρήση τσιμέντου αντί πλακών, ν) η κοπή πλακών πεζοδρομίου, από υπαλλήλους του Δήμου, προκειμένου να περάσουν υπόγειες σωληνώσεις, καλώδια κλπ, δίχως την ορθή αποκατάσταση των τομών με χρήση πλακών πεζοδρομίου, αλλά με την χρήση τσιμέντου, vi) η κοπή πλακών πεζοδρομίου από ιδιώτες, οι οποίοι επιθυμώντας να αποκαταστήσουν βλάβες στους σωλήνες υδρεύσεως της ΕΥΔΑΠ, έχουν αποκαταστήσει την προκληθείσα φθορά με τσιμέντο, αντί πλακών πεζοδρομίου, vii) η ύπαρξη σημαντικών προεξοχών ή εσοχών σε διάφορα τμήματα των πεζοδρομίων και viii) η παντελής απουσία συντηρήσεως των ξύλινων στήλων σημάνσεως οδών, με αποτέλεσμα σημάνσεις είτε να βρίσκονται τοποθετημένες οριζόντια επί του πεζοδρομίου, είτε να γέρνουν, θέτοντας σε κίνδυνο τους πολίτες, από πιθανή πτώση αυτών.

Είναι προφανές ότι πέραν της αισθητικής και της πιθανής παραβάσεως καθήκοντος των υπαλλήλων του Δήμου, υπάρχει σοβαρό ζήτημα περί της ασφάλειας της ζωής και υγείας των κατοίκων της Βουλιαγμένης.

Επειδή κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά σας περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.

Επειδή ο Δήμος σας τόσο κατ’ άρθρο 24 παραγ.2.3 της Υ.Α. 3046/1989, όσο και κατ’ άρθρο 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ., έχει ευθύνη αποκαταστάσεως των ανωτέρω.

Επειδή σε κάθε περίπτωση κατ’ άρθρο 24 παράγ.2.4 της Υ.Α. 3046/1989, ο Δήμος δύναται να κατασκευάσει, ανακατασκευάσει ή επισκευάσει τα πεζοδρόμια, σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων, είτε των φορέων εκτελέσεως των έργων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την απραξία σας και Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως αφού λάβετε υπόψιν σας την παρούσα επιστολή – διαμαρτυρία – κλήση μας,

α’) προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών, στα κεντρικά σημεία της Βουλιαγμένης,

β’) ενημερώσετε τα αρμόδια όργανά σας, για την ορθή και σύννομη άσκηση των καθηκόντων τους και

γ’) μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας, τόσο κατόπιν λήψεως της παρούσας, όσο και της από 7 Ιανουαρίου 2020 επιστολής κλήσης μας,

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας και βελτίωση εκτελέσεως των καθηκόντων σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ομάδα μας “ΙΑΧΗ του Πολίτη” στο facebook, προκειμένου να δείτε εκατόν εξήντα επτά (167) φωτογραφίες των ανωτέρω περιγραφόμενων κακοτεχνιών.

Αθήνα, 11 Μαίου 2020

Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων

Εδουάρδος Κυπριωτάκης