Loading...

Blog

Δήμος Αργυρούπολης-Ελληνικού

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΛΗΣΗ
Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.
Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,
σας αποστέλουμε την παρούσα προκειμένου, αφ’ ενός να σας εφιστήσουμε την προσοχή για πληθώρα κακοτεχνιών επί των πεζοδρομίων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, στο Ελληνικό, καθώς και στους πέριξ από αυτήν οδούς, αφ’ ετέρου να διαμαρτυρηθούμε για τις νέες εργασίες αποξηλώσεως και αποκαταστάσεως τμήματος του πεζοδρομίου, έμπροσθεν του εκεί ευρισκόμενου τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου.
Όπως άριστα γνωρίζετε, κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά σας περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.
Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος υποχρεούται μεταξύ άλλων α) να δίνει άδεια (όπου απαιτείται) σε όσους εκτελούν εργασίες στις υποδομές του Δήμου, β) να ελέγχει όσους εκτελούν τις εργασίες αυτές, γ) να μεριμνά και να διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών και δ) να εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή των πολιτών, καθ’ όλη την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών αυτών.
Παρά τις ανωτέρω υποχρεώσεις του Δήμου, είναι καθημερινή η εικόνα κακοτεχνιών, όπως π.χ. i) πρόχειρων επισκευών με τσιμέντο αντί πλακών ή ασφάλτου, ii) φθαρμένων, σπασμένων ή ελλειπόντων πλακών στα πεζοδρόμια, iii) προεξοχών ή εσοχών σε διάφορα τμήματα των πεζοδρομίων, iv) επικίνδυνων μετάλλων (βιδών ή άλλων βάσεων) που εξέχουν από τα πεζοδρόμια, προφανώς κατόπιν αφαιρέσεως των μέχρι πρότινος εκεί υπαρχόντων στηλών ή άλλων κατασκευών, v) κομμένων σχοινιών και κολλητικών ταινιών στις στήλες φωτισμού, προφανώς από σημαιόπανα (πανό) που είχαν αναρτηθεί προσωρινώς, vi) ελλειπόντων καλυμμάτων ή πρόχειρων επισκευών, σε στήλες φωτισμού και vii) μερικής και άνευ επιμελείας, βαφή τόσο των στηλών φωτισμού και στηρίξεως καλωδίων, όσο και των υπαρχόντων κυτίων ρεύματος.
Δυστυχώς, η πλειοψηφία των ανωτέρω εικόνων οφείλεται αποκλειστικά στις παραλείψεις των οργάνων του Δήμου, αφού είτε η εργασία των υπαλλήλων του Δήμου δεν ελέγχεται, είτε τα έργα των συνεργαζόμενων, με τον Δήμο, φορέων κλπ γίνονται αποδεκτά άνευ ελέγχου.
Στην περίπτωση δε, που τα ανωτέρω οφείλονται σε εργασίες άλλων φορέων κλπ, οι οποίοι ενήργησαν άνευ γνώσεως του Δήμου, ο Δήμος πάλι φέχει ευθύνη, εάν δεν έχει κινηθεί σε βάρος των φορέων αυτών, την στιγμή που διαπίστωσε την φθορά και την πλημμελή εκτέλεση εργασιών.
Τονίζεται ότι για ορισμένες κακοτεχνίες, ευθύνη φέρουν οι εταιρείες ύδρευσης ή παροχής ηλεκτρικής ενέργεις ή τηλεφωνίας ή διαδικτύου και τηλεόρασης, η δε ταυτότητα αυτών είναι γνωστή, αφού οι κακοτεχνίες συνήθως οδηγούν σε μεταλλικό κυτίο, ευρισκόμενο στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, της εκάστοτε εταιρείας.
Προς διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι στην διαδικτυακή σελίδα μας στο facebook, ήτοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.527362931204646&type=3, υπάρχουν αναρτημένες φωτογραφίες, που απεικονίζουν μερικά από όσα ανωτέρω περιγράφουμε.
Τέλος, σε ότι αφορά τις νέες εργασίες αποξηλώσεως και αποκαταστάσεως τμήματος του πεζοδρομίου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, έμπροσθεν του εκεί ευρισκόμενου τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου, σας αναφέρουμε ότι η εν λόγω αποκατάσταση αντί να γίνεται με τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου, γίνεται με τσιμέντο, ως μπορείτε να διαπιστώσετε από την κάτωθι φωτογραφία.
Επειδή κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά σας περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.
Επειδή ο Δήμος σας τόσο κατ’ άρθρο 24 παραγ.2.3 της Υ.Α. 3046/1989, όσο και κατ’ άρθρο 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ., έχει ευθύνη αποκαταστάσεως των ανωτέρω.
Επειδή σε κάθε περίπτωση κατ’ άρθρο 24 παράγ.2.4 της Υ.Α. 3046/1989, ο Δήμος δύναται να κατασκευάσει, ανακατασκευάσει ή επισκευάσει τα πεζοδρόμια, σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων, είτε των φορέων εκτελέσεως των έργων.
Επειδή είναι προφανές ότι πέραν της αισθητικής και της πιθανής παραβάσεως καθήκοντος των υπαλλήλων του Δήμου, υπάρχει σοβαρό ζήτημα περί της ασφάλειας της ζωής και υγείας των κατοίκων του Δήμου σας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ως άνω κατάσταση και Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως αφού λάβετε υπόψιν σας την παρούσα επιστολή – διαμαρτυρία – κλήση μας,
α’) προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών, στα υποδειχθέντα σημεία,
β’) ενημερώσετε τα αρμόδια όργανά σας, για την ορθή και σύννομη άσκηση των καθηκόντων τους και
γ’) μας ενημερώσετε εγγράφως i) για το εάν οι εταιρείες ύδρευσης ή παροχής ηλεκτρικής ενέργεις ή τηλεφωνίας ή διαδικτύου και τηλεόρασης, ενήργησαν και ενεργούν εργασίες στα πεζοδρόμια και τους δρόμους, κατόπιν αδείας σας, ii) για το εάν υπάρχει επίσημη απόφαση ληφθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σας, να κατασκευάζονται ή επισκευάζονται τα πεζοδρόμια με τσιμέντο, αντί πλακών πεζοδρομίου και iii) για τις ενέργειές σας, κατόπιν λήψεως της παρούσας.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων
Εδουάρδος Κυπριωτάκης
========================================================================================================================================================
Σε συνέχεια της από 9 Ιουλίου επιστολής μας, διαμαρτυρόμεθα για την αδιαφορία σας, την απραξία σας και την παράβαση καθήκοντός σας, καθώς ως μπορείτε να διαπιστώσετε από την συνημμένη φωτογραφία, όχι μόνον δεν λάβατε υπόψιν σας όσα σας αναφέραμε, αλλά αντιθέτως φροντίσατε να προχωρήσετε και ολοκληρώσετε την επισκευή, με δύο (2) χρώματα τσιμέντου αντί για ένα. Προφανώς αυτού του είδους τα αποτελέσματα σας ικανοποιούν και σας εκφράζουν.
Λυπούμαστε πολύ για την στάση σας και την αδιαφορία σας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας και σας καλούμε όπως άμεσα προχωρήσετε στην ορθή αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
Για αρχή κοινοποιούμε τα απεσταλθέντα σε εσάς μηνύματα και φωτογραφίες στο Υπουργείο και την Περιφέρεια, στην τυχόν δε απραξία και αυτών, θα απευθυνθούμε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
με εκτίμηση
για την ΙΑΧΗ του Πολίτη