Loading...

Blog

Δήμος Αθηναίων

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΛΗΣΗ

Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και προσωρινά επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iaxhtoupolith@mail.com.

================================================================================

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Όπως άριστα γνωρίζετε, κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά σας περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος υποχρεούται μεταξύ άλλων α) να δίνει άδεια (όπου απαιτείται) σε όσους εκτελούν εργασίες στις υποδομές του Δήμου, β) να ελέγχει όσους εκτελούν τις εργασίες αυτές, γ) να μεριμνά και να διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών και δ) να εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή των πολιτών, καθ’ όλη την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών αυτών.

Παρά τις ανωτέρω υποχρεώσεις του Δήμου, είναι καθημερινή η εικόνα κακοτεχνιών, όπως π.χ. i) πρόχειρων επισκευών με τσιμέντο αντί πλακών ή ασφάλτου, ii) φθαρμένων, σπασμένων ή ελλειπόντων πλακών και μαρμάρων στα πεζοδρόμια, iii) προεξοχών ή εσοχών σε διάφορα τμήματα των πεζοδρομίων, iv) επικίνδυνων μετάλλων (βιδών ή άλλων βάσεων) που εξέχουν από τα πεζοδρόμια, προφανώς κατόπιν αφαιρέσεως των μέχρι πρότινος εκεί υπαρχόντων στηλών ή άλλων κατασκευών, v) ακάθαρτων και άνευ ορθής συντηρήσεως και επιμελείας συντριβανιών, vi) κομμένων σχοινιών και κολλητικών ταινιών στις στήλες φωτισμού, προφανώς από σημαιόπανα (πανό) που είχαν αναρτηθεί προσωρινώς, vii) φρεατίων άνευ σχαρών ή καλυμμάτων, vii) ελλειπόντων καλυμμάτων ή πρόχειρων επισκευών, σε στήλες φωτισμού, viii) τηλεβόων (ντουντούκων) στις στήλες φωτισμού, παρά την μη διεξαγωγή εκδηλώσεων, πορειών κλπ και ix) μερικής και άνευ επιμελείας, βαφή τόσο των στηλών φωτισμού και στηρίξεως καλωδίων, όσο και των υπαρχόντων κυτίων ρεύματος.

Δυστυχώς, η πλειοψηφία των ανωτέρω εικόνων οφείλεται αποκλειστικά στις παραλείψεις των οργάνων του Δήμου, αφού είτε η εργασία των υπαλλήλων του Δήμου δεν ελέγχεται, είτε τα έργα των συνεργαζόμενων, με τον Δήμο, φορέων κλπ γίνονται αποδεκτά άνευ ελέγχου. 

Στην περίπτωση δε, που τα ανωτέρω οφείλονται σε εργασίες άλλων φορέων κλπ, οι οποίοι ενήργησαν άνευ γνώσεως του Δήμου, ο Δήμος πάλι φέχει ευθύνη, εάν δεν έχει κινηθεί σε βάρος των φορέων αυτών, την στιγμή που διαπίστωσε την φθορά και την πλημμελή εκτέλεση εργασιών.

Τονίζεται ότι για ορισμένες κακοτεχνίες, ευθύνη φέρουν οι εταιρείες ύδρευσης ή παροχής ηλεκτρικής ενέργεις ή τηλεφωνίας ή διαδικτύου και τηλεόρασης, η δε ταυτότητα αυτών είναι γνωστή, αφού οι κακοτεχνίες συνήθως οδηγούν σε μεταλλικό κυτίο, ευρισκόμενο στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, της εκάστοτε εταιρείας.

Πέραν των ανωτέρω, ουδείς δύναται να αγνοήσει την παράνομη στάθμευση οχημάτων, επί πεζοδρομίων, κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) και διαβάσεων πεζών.

Ήδη έχετε ενημερωθεί, κατόπιν κοινοποιήσεως σε εσάς, από την Υποδιεύθυνση τροχαίας Αθηνών, της από 27 Ιουνίου 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2516/11/2010-α’ καταγγελίας μας, για κεντρικές οδούς, όπου το φαινόμενο αυτό είναι καθιερωμένο, υπάρχουν δε σε αυτές και παράνομα σταθμευμένα οχήματα της αστυνομίας.

Δυστυχώς, παρ’ ότι έχετε λάβει γνώση της καταγγελίας αυτής, αν εξαιρέσουμε τους κόνους που τοποθετήσατε, έμπροσθεν και έναντι του Δημαρχείου, επί της οδού Αθηνάς, λαμβάνοντας υπόψιν την περίπτωση ι’ της ανωτέρω καταγγελίας, προφανώς σε ουδεμία άλλη ενέργεια προβήκατε, δεδομένου ότι οι καταγγελθείσες παραβάσεις συνεχίζουν να υφίστανται, ανέχεστε δε την αυθαίρετη και έκνομη στάθμευση, τόσο επί της οδού Αθηνάς, όσο και στις λοιπές οδούς, πέριξ και πλησίον του Δημαρχείου. 

Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, κατά την διενέργεια εκδηλώσεων ή παρουσίας επίτιμων προσώπων, πλησίον του χώρου της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής των Ελλήνων, υπό την παρουσία οργάνων σας, τα οποία εποπτεύουν την όλη διαδικασία, να σταθμεύουν οχήματα επί των πεζοδρομίων (π.χ. τηλεοπτικών, φορτηγών, ημιφορτηγών και ΙΧ), ουδείς δε να πράττει το παραμικρό για την απομάκρυνσή τους.

Επειδή τουλάχιστον τα κεντρικά σημεία των Αθηνών, από τα οποία διέρχονται εκατομμύρια τουριστών, πρέπει όχι μόνον να φαίνονται αλλά και να είναι στην εντέλεια, ήτοι προσεγμένα, περιποιημένα, καθαρά, φρεσκοβαμμένα, συντηρημένα κλπ.

Επειδή δεν επιτρέπεται η πλατεία Συντάγματος και οι δρόμοι πέριξ αυτής και της Βουλής των Ελλήνων, να έχουν τις ανωτέρω περιγραφείσες κακοτεχνίες.

Επειδή ο Δήμος σας τόσο κατ’ άρθρο 24 παραγ.2.3 της Υ.Α. 3046/1989, όσο και κατ’ άρθρο 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ., έχει ευθύνη αποκαταστάσεως των ανωτέρω.

Επειδή σε κάθε περίπτωση κατ’ άρθρο 24 παράγ.2.4 της Υ.Α. 3046/1989, ο Δήμος δύναται να κατασκευάσει, ανακατασκευάσει ή επισκευάσει τα πεζοδρόμια, σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων, είτε των φορέων εκτελέσεως των έργων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως αφού λάβετε υπόψιν σας την παρούσα επιστολή – κλήση μας,

α’) προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών, στα κεντρικά σημεία των Αθηνών,

β’)  ενημερώσετε τα αρμόδια όργανά σας, για την ορθή και σύννομη άσκηση των καθηκόντων τους,

γ’) μας ενημερώσετε εγγράφως i) για το εάν οι εταιρείες ύδρευσης ή παροχής ηλεκτρικής ενέργεις ή τηλεφωνίας ή διαδικτύου και τηλεόρασης, ενήργησαν και ενεργούν εργασίες στα πεζοδρόμια και τους δρόμους, κατόπιν αδείας σας, ii) για τις ενέργειές σας, κατόπιν λήψεως της ανωτέρω περιγραφείσας από 27 Ιουνίου 2019 καταγγελίας μας και iii) για τις ενέργειές σας, κατόπιν λήψεως της παρούσας.

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας και βελτίωση εκτελέσεως των καθηκόντων σας, σας προσκομίζουμε μερικές φωτογραφίες κακοτεχνιών.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2020

Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων 

            

Εδουάρδος Κυπριωτάκης