Loading...

Blog

Δήμος Αθηναίων

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΛΗΣΗ

Του Σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

==========================================================================================

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σε συνέχεια της από 25 Ιανουαρίου 2021 επιστολής μας, καθώς και των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουμε ανταλλάξει, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τα έγγραφα που μας αποστείλατε, δυστυχώς δεν προκύπτει οιαδήποτε απάντηση στα ερωτήματά μας, καθ’ ότι ναι μεν στο προοίμιο της υπ’ αριθμ. 1776/2017 αποφάσεως της 26ης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών, αναφέρεται ότι η λειτουργία των Κ.Υ.Ε. δεν πρέπει να υποβαθμίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ποιότητα ζωής των κατοίκων, στόχος του Δήμου είναι να φτιάξετε μια πόλη φιλική και ελκυστική στους κατοίκους και τους επισκέπτες της και στόχος της εν λόγω κανονιστικής αποφάσεως είναι η θέσπιση όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών για την χρήση πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εντούτοις παρά του ότι και στο κυρίως μέρος της κανονιστικής αποφάσεως γίνεται πληθώρα αναφορών στην υποχρέωση να μην βλάπτεται με καθ’ οιονδήποτε τρόπο το πεζοδρόμιο (δάπεδο, φύτευση, εμπόδια στάθμευσης, φωτισμός κλπ) και οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι (βλέπε άρθρα 5(1)ε,5(2)ε,9(ΙΙ)γ,9(ΙΙ)η,9(VΙ), 9(VΙΙ), 12.3.α,14(14.9), 15(1), 21,35(4), 35(6), 37(1)-(4), (7) και 38), σε ουδένα σημείο ορίζονται οι προδιαγραφές και ο τρόπος αποκαταστάσεως των φθορών.

Μάλιστα, στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00, η μόνη αναφορά που γίνεται είναι στην παράγραφο 5, η οποία αναγράφει “μετά το πέρας της ενέγερσης του συστήματος στήριξης, επαναφέρεται η προϋπάρχουσα φυσική ή τεχνητή επιφάνεια γύρω από την θεμελίωση”.

Επειδή ως σας έχουμε ήδη αναφέρει και σε κάθε περίπτωση οφείλετε να γνωρίζετε, στο άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/1989 ορίζεται ότι τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής ή επισκευής αυτών, οι δε προδιαγραφές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη.

Επειδή η παράγραφος 6 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 αναγράφει ότι μεταξύ άλλων κριτήριο αποδοχής τελιωμένης εργασίας είναι ο “γενικός οπτικός έλεγχος, όπου περιλαμβάνεται κι ο έλεγχος συμμόρφωσης με την παρ.5 .”.

Επειδή κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά σας περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.

Επειδή ο Δήμος σας τόσο κατ’ άρθρο 24 παραγ.2.3 της Υ.Α. 3046/1989, όσο και κατ’ άρθρο 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ., έχει ευθύνη αποκαταστάσεως των πεζοδρομίων.

Επειδή σε κάθε περίπτωση κατ’ άρθρο 24 παράγ.2.4 της Υ.Α. 3046/1989, ο Δήμος δύναται να κατασκευάσει, ανακατασκευάσει ή επισκευάσει τα πεζοδρόμια, σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων, είτε των φορέων εκτελέσεως των έργων.

Επειδή έχει παρατηρηθεί η κατά κόρον χρήση τσιμέντου τόσο στην αποκατάσταση φθορών στα πεζοδρόμια, όσο και στην τοποθέτηση πινακίδων σημάνσεως, δίχως να τηρούνται κατά την άποψή μας η άρτια τεχνική εκτέλεση των εργασιών και η απαιτούμενη αισθητική.

Επειδή σε κάθε περίπτωση ενώ ο Δήμος Σας δύναται να προβεί σε στοχευμένες ανακατασκευές ή επισκευές, εντούτοις φαίνεται να αδιαφορεί.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ εκ νέου, όπως απαντήσετε στα ερωτήματα που σας έχουμε θέσει, και μας προσκομίσετε αντίγραφα των εγγράφων που απαντούν αυτά.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων