Loading...

Blog

Δήμος Αθηναίων

page1image1788832

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

=========================================================================================

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

βλέποντας το έργο της αναπλάσεως του χώρου κάτωθι της πλατείας Συντάγματος και συγκεκριμένα το τμήμα που βρίσκεται μεταξύ των οδών Μητροπόλεως και Καραγεώργη Σερβίας, να ολοκληρώνεται και να ετοιμάζεται προς παράδοση, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε και χορηγήσετε κάποια στοιχεία για την εκτέλεση του έργου.

Συγκεκριμένα, από δημοσιεύσεις στον τύπο προκύπτει ότι α ́) ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ, β ́) το σύνολο της χρηματοδοτήσεως του έργου προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ), γ ́) το έρχο υλοποιείται με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια του 1999, τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί, δ ́) θα τοποθετηθούν αρκετά δέντρα, σκίαστρα, υδάτινοι μαρμάρινοι πίδακες, φωτισμός κλπ, δ ́) η πεζοδρόμηση θα γίνει με πλάκες μαρμάρου και ε ́) κατά την εκτέλεση του έργου αφ’ ενός ανευρέθηκαν αρχαία, αφ’ ετέρου πραγματοποιήθηκαν έργα υποδομής για τα, ευρισκόμενα κάτωθι του πεζοδρομίου, δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Με την παρούσα αιτούμεθα όπως μας ενημερώσετε εγγράφως:
α ́) ποιός είναι ο τελικός προϋπολογισμός του έργου,
β ́) εάν στον προϋπολογισμό αυτόν περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών, υποδομών, υλικών κλπ τόσο για την πεζοδρόμηση, όσο και για τις παροχές (π.χ.μάρμαρα, σκίαστρα, δέντρα, φωτιστικά, υδάτινοι πίδακες, αμοιβές για την τοποθέτηση αυτών κλπ),

γ ́) εάν όντως το σύνολο του εν λόγω προϋπολογισμού καλύπτεται εξ ́ολοκλήρου (ως ανωτέρω περιγράφουμε) από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ),

δ ́) τι είδους αρχαία ευρέθησαν, τι απέγιναν αυτά, ποιο το ύψος των τυχόν δαπανών που ανέκυψαν και ποιος τις κάλυψε,

ε ́) ποια τα έργα υποδομής που πραγματοποιήθηκαν (εάν πραγματοποιήθηκαν) για τα, ευρισκόμενα κάτωθι του πεζοδρομίου, δίκτυα κοινής ωφέλειας, ποιο το συνολικό κόστος πραγματοποιήσεως των έργων αυτών και με την χρηματοδότηση τίνος και

στ ́) εάν ο δήμος σκέφτηκε, μελέτησε και αξιολόγησε την δυνατότητα ή μη να κατασκευαστεί υπόγειος χώρος σταθμεύσεως, κάτωθι του εν λόγω πεζοδρομίου και των πέριξ οδών.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατά τις εργασίες εκτελέσεως του έργου για τον Μεγάλο Περίπατο, τοποθετήθηκαν πληθώρα στυλών στηρίξεως πινακίδων σημάνσεως ΚΟΚ, σε διάφορους κεντρικούς και μη οδούς, εκ των οποίων κάποιοι αφαιρέθηκαν. Η τοποθέτηση του συνόλου σχεδόν των στυλών αυτών, έγινε με πλημμελή τρόπο, κατά την κρίση μας, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε ποτηροτρύπανο, δεν τοποθετήθηκαν σε υπάρχουσες οπές, αλλά διανύχθηκαν νέες, χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο, πάνω από το πεζοδρόμιο και περιμετρικά του στύλου, χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο για την στήριξη του στύλου, παρ’ ότι το πεζοδρόμιο ήτο μαρμάρινο και κατόπιν της αφαιρέσεως των στυλών, η αποκατάσταση έγινε με τσιμέντο, ενώ το πεζοδρόμιο ήτο μαρμάρινο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πινακίδα STOP που τοποθετήθηκε επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στην συμβολή της με την οδό Βασιλέως Γεωργίου Α ́.

Το ίδιο ακριβώς διαπιστώθηκε και με την αντικατάσταση των σηματοδοτών σε όλη την Αθήνα.

Με την παρούσα λοιπόν αιτούμεθα όπως μας γνωρίσετε :
α ́) ποιός είναι αρμόδιος για την τοποθέτηση και αποξήλωση των εν λόγω στυλών – πινακίδων σημάνσεως και σηματοδοτών,
β ́) στην περίπτωση που η τοποθέτηση και η αποξήλωση γίνεται από φορέα έξωθεν του Δήμου Αθηναίων, ποιός ήτο υπεύθυνος από τον Δήμο για τον έλεγχο της ορθής τοποθετήσεως – αποξηλώσεως και αποκαταστάσεως και
γ ́) ποιος είναι υπεύθυνος, τώρα που έχουν γίνει οι εν λόγω φθορές στα πεζοδρόμια, νησίδες κλπ, να αποκαταστήσει τις φθορές, ώστε να προστατεύεται και αναβαθμίζεται η αισθητική της πόλης μας και με ποιανού τις δαπάνες.

Τέλος, αιτούμεθα όπως μας χορηγήσετε τα σχετικά έγγραφα (δημοτικές αποφάσεις, αρχιτεκτονικές μελέτες, οικονομικές μελέτες, νόμους κλπ) που να καλύπτουν ταο σύνολο των ανωτέρω.

Επειδή κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά σας περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.

Επειδή ο Δήμος σας τόσο κατ’ άρθρο 24 παραγ.2.3 της Υ.Α. 3046/1989, όσο και κατ’ άρθρο 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ., έχει ευθύνη αποκαταστάσεως των πεζοδρομίων.

Επειδή σε κάθε περίπτωση κατ’ άρθρο 24 παράγ.2.4 της Υ.Α. 3046/1989, ο Δήμος δύναται να κατασκευάσει, ανακατασκευάσει ή επισκευάσει τα πεζοδρόμια, σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων, είτε των φορέων εκτελέσεως των έργων.

Τα ως άνω.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Ο πρόεδρος του σωματείου

Εδουάρδος Κυπριωτάκης